Menu
ตระกร้าสินค้า 0

เงื่อนไขแและรายละเอียดการรับประกันสินค้า

ารรับประกันสินค้าของทางร้านนั้น จัดทำเพื่อเป็นการสร้าง "ความมั่นใจ" ให้กับคุณลูกค้า ที่ซื้อหรือกำลังจะซื้อสินค้าของทางร้าน ว่าสามารถนำกลับไปใช้งานได้จริง โดยปราศจากปัญหา เพื่อต้องการเพียงเพื่อให้คุณลูกค้าพอใจ ในบริการของทางร้าน โดยตั้งอยู่บนหลักเกณท์ของความ "ยุติธรรม" ทั้งด้านคุณลูกค้า และ ทางร้าน

"เพื่อเป็นการรักษา สิทธิของคุณลูกค้า กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน หากไม่เห็นด้วย สำหรับเงื่อนไขการรับประกันของทางร้าน กรุณาอย่าทำรายการสั่งซื้อ" 

โดยรายละเอียดของการรับประกันมีดังนี้

 1. สินค้าทุกชิ้นที่ได้จากทางร้านนั้น จะมีรับประกันระบบ เป็นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับ ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ การรับด้วยตนเอง ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย จากสาเหตุ ความบกพร่องในตัวสินค้าเอง ทางร้านจะยินดี คืนเงิน, ซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทางร้านโดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งทางร้านทันทีที่ทราบปัญหา

**** กรณีคืนเงินตามที่แจ้งข้างบนจะครอบคลุมกรณีที่ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต และการผ่อนชำระ ***

กรณีที่จัดส่งสินค้าทางไปรณีย์
หากสินค้ามีปัญหาเรื่องระบบการทำงาน และได้รับการคอนเฟิร์มจากช่างของทางร้านแล้ว ว่าเป็นปัญหาของตัวกล้องจริง โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาทันที จากได้รับของ หากเลยระยะเวลา 7 วันแรก ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทุกกรณี 


หากสินค้ามีปัญหาเรื่องสภาพ  เช่นทางลูกค้าต้องการแจ้งเรื่องปัญหาสภาพของสินค้า สามารถแจ้งได้ ภายใน 3 วันจากวันที่ได้รับของ (นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยอ้างอิงจากหมายเลขพัสดุ) หลังจากนั้นทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี เพราะฉะนั้น หากได้รับสินค้าแล้ว ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ที่ต้องตรวจสอบสภาพกล้องทันทีที่ได้รับ


กรณีการนัดรับสินค้าด้วยตนเอง
จะไม่มีการรับประกันพิเศษในช่วง 7 วันแรก เพราะถือว่า ทางผู้รับสินค้าได้รับสินค้าด้วยตนเอง และ ตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองแล้ว จะไม่มีการคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ  

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรับประกันระบบ 1 เดือน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า เป็นวันแรก) ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ตามปกติ


หากผู้ซื้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในระบบการทำงานของสินค้า สามารถนำสินค้าเขามาตรวจเช็คด้วยตนเองได้ หรือสามารถส่งกลับมาตรวจสอบได้ หากไม่สะดวกในการเดินทาง แต่ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด ในกรณีที่สินค้าไม่ได้มีปัญหาใดๆ หรือ สินค้านั้นไม่ได้อยู่ในระยะประกันแล้ว

***  สินค้ารับประกันโดยอิงระยะเวลาที่กำหนดไว้ 1 เดือน ไม่ใช่ จำนวนครั้งในการใช้งาน ไม่ว่าจะใช้กล้องมากน้อยเพียง ไม่มีผลต่อการรับประกัน 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับประกันเมื่อได้รับสินค้า และมีข้อสงสัย หรือ พบปัญหา ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านทันที ก่อนที่จะพ้นระยะประกัน ***

 

2. เมื่อคุณลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว จะต้องตวจสอบสินค้านั้นด้วยตนเองอีกครั้ง  หากพบข้อบกพร่อง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้า จะต้องแจ้งทางร้านทางข้อมูลที่แจ้งไว้ข้างล่างนี้ ให้ทราบก่อน และห้ามดำเนินการแก้ไข ด้วยตนเอง เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สินค้านั้น ชำรุดโดยที่ท่านอาจจะไม่ได้ตังใจและจะนำไปสู่สาเหตุที่ทำให้ระยะประกันนั้นสิ้นสุดลงทันที

3. เมื่อทางคุณลูกค้าได้ส่งสินค้าคืนถึงร้านแล้ว ทางร้านจะทำการตรวจสอบสภาพว่าอยู่ในสภาพเดิมเรียบร้อย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 3 วัน หลังจากทราบผล

4. ความเสียหายในการจัดส่ง เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของทางร้าน และ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบปัญหา ที่เกิดจากการแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งผิด 

5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือไม่คืนสินค้า ที่เกิดจาก การสั่งซื้อสินค้าที่ผิดรายการ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

6. สินค้าฝากขาย จะไม่มีประกัน และจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางร้าน ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. สินค้าทุกชิ้นทางร้านรับประกันการใช้งาน แต่ไม่รับประความพึงพอใจ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว คุณลูกค้าจะ พึงพอใจหรือไม่  /ใช้แล้วไม่ถูกใจ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ต้องสอบถามข้อสงสัย ข้อมูลสินค้า และหาข้อมูลต่างๆ ของสินค้าให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางร้านยินดีบริการให้ข้อมูลสินค้า

เงื่อนไขที่ทำให้สินค้าสิ้นสุดระยะประกัน และอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางร้าน

  1. สินค้าดังกล่าวไม่ได้มาเป็นสินค้าของทางร้าน

  2. ระยะเวลาการแจ้งปัญหาสินค้านั้นเกิน 1 เดือน 

  3. สินค้าเกิดเสียหายจากคุณลูกค้าเอง เช่น ทำตก,หล่น,เปียกน้ำ หรือ จากการใช้งานที่ผิดวิธี 

  4. สินค้านั้นถูก ตรวจเช็ค ดัดแปลง แก้ไข โดยลูกค้า หรือ บุคคลหนึ่ง บุคคลใด ที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาติจากทางร้าน และ สภาพของกล้อง จะต้องเหมือนเดิมทุกประการ ไม่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีผลต่อระบบการทำงานหรือไม่ก็ตาม

  5.  ตรวจพบว่า มีการแจ้งข้อมูลสภาพสินค้าอันเป็นเท็จ

8. การตรวจเช็คอาการ จะยึดตาม การวินิจฉัยของช่าง ทางร้านเท่านั้น และถือเป็นที่สุด การตรวจเช็ค หรือวินิจฉัย ใดๆ ของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ช่างของทางร้าน ไม่สามารถใช้อ้างอิง และ มีผลใดๆ ในเงื่อนไขของการรับประกันได้ และแน่นอนว่า การตรวจเช็ค แก้ไข ซ่อมแซม โดยบุคคลอื่น ที่ไม่ช่างของทางร้าน มีผลให้สินค้า สิ้นสุดการรับประกันในทันที

9. หากการซื้อขายสินค้านั้นสำเร็จแล้ว (ได้ชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว) ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้า ทุกกรณี เพราะ เพราะฉะนั้น รบกวนทบทวนการสั่งซื้อของท่าน ให้ดีก่อนทำการชำระเงิน

ระยะเวลาการรับประกัน

- ระยะเวลาจะเริ่มนับทันทีเมื่อสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงปลายทางจากข้อมูลของผู้ให้บริการจัดส่ง (Tracking ID ของ Kerry) ไม่ว่าผู้สั่งสินค้าจะเป็นผู้รับสินค้าดังกล่าวเองหรือไม่

- หากมีเคลมประกัน ช่วงเวลาที่อยู่ในการซ่อมแซมแก้ไข เมื่อสินค้าถึงทางร้าน จากข้อมูลของผู้ให้บริการจัดส่ง จนถึงเวลาที่ซ่อมเสร็จและส่งกลับไปยังลูกค้า นับถึงวันที่สิ้นค้าส่งถึง จากข้อมูลของผู้ให้บริการจัดส่ง จะไม่ถูกนับรวมในระยะเวลาประกันสินค้า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้า

 

ระยะในการซ่อม

 - โดยปกติแล้ว หากสินค้าจำเป็นต้องส่งช่างเพื่อการซ่อมแซม ทางร้านจะใช้เวลาในการซ่อม อยู่ประมาณ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับคิวงานของช่าง ซึ่งในบางกรณี อาจจะใช้เวลานานกว่า 3 เดือน อาจเนื่องด้วย ปัจจัยต่างๆ กันไปเช่น รออะไหล่ รอคิว . โดยทางร้านจะคอยรายงานสถานะเป็นระยะๆ เช่น รายสัปดาห์, รายเดือน เพื่อให้ทราบความคืบหน้าในการส่งซ่อม 


*** หากไม่ยอมรับเงือนไขดังกล่าว กรุณาอย่าทำการสั่งซื้อโดยเด็ดขาด ***